Det personlige lederskab som grundlag for bæredygtig ledelse

Jeg håber gennem små videoklip at kunne inspirere dig, så du får ideer til at styrke din og andres mentale sundhed og trivsel, og måske også bliver nysgerrig efter at vide mere.

Bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje

Global og lokal bæredygtighed som begreb blev lanceret i Brundtland-rapporten (1987) under FN, hvor rapporten ”Vores Fælles Fremtid” beskriver en sammentænkning af det økonomiske, det sociale og det miljømæssige. Bæredygtighed beskrives i denne sammenhæng som
”…..at opfylde de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”
Denne bevægelse i retning mod at tænke i helheder og sammenhænge har især de senere år sat sit præg på mange virksomheder. Den tredobbelte bundlinje hvor det sociale og miljømæssige medregnes som værdi sammen med den økonomiske bundlinje er blevet kendt som Trible bottom line: People – Planet -Profit


Den tredobbelte bundlinje bruges helt konkret, når man som virksomhed arbejder med en strategi i en bæredygtig retning.
Mit bidrag til bæredygtige arbejdspladser er konkret at understøtte den sociale bundlinje – at udfolde de menneskelige ressourcer, så de bidrager til virksomhedens værdi.
Det handler konkret om, at medarbejdere, der trives og er sunde, bidrager positivt til en virksomhed – både i form af effektivitet og positivt arbejdsmiljø, men også i stærke kunderelationer og et positivt brand af virksomheden.
Det handler også om en social ansvarlighed, hvor virksomheden bidrager til samfundet gennem en social profil. Hvor mangfoldighed har værdi, og mennesker, der er kommet udenfor vores arbejdsmarked, får en chance for igen at bidrage og ses som en ressource i virksomheden.

En bæredygtig arbejdsplads

Virksomheder består af enkeltindivider og er samlet en del af samfundet. Bæredygtighed handler om at forstå disse sammenhænge og helheder. Når man har denne forståelse, kan man indtænke de gensidige påvirkninger i virksomhedens strategi.
Det betyder for det første, at man som organisation, ledelse og medarbejder må være i stand til at kunne registrere tegn på mistrivsel, dalende effektivitet og manglende engagement. Dernæst er det nødvendigt for et bæredygtigt system, at man som individ, leder og organisation både har viden og redskaber til at kunne genskabe trivsel og effektivitet. Og ikke mindst er det centralt, at man som individ og organisation løbende har fokus på at opbygge en robusthed, så vi kan klare de forandringer og udfordringer, vi møder.

For en bæredygtig organisation vil kendskabet til kultur og arbejdsmiljø være grundlaget for, at organisationen kan handle aktivt. Både når der opstår ydre forandringer, som medfører behov for ændrede samarbejdsstrukturer og arbejdsgange, og når organisationen viser indre tegn på mistrivsel og dalende effektivitet. En bæredygtig organisation er ligesom en organisme i bevægelse – organisationens menneskelige ressourcer og arbejdsgange tilpasses løbende, så organisationen forsat opfylder sit grundlæggende formål i balance og sammenhæng med de menneskelige ressourcer og det omgivende samfund.
Udgangspunktet for bæredygtig ledelse er det personlige lederskab – at den enkelte leder og ledelsesgruppen genkender ubalancer både i sig selv og i organisationen og har redskaber til at respondere på disse ubalancer. Det indebærer en bevidsthed om, hvorfra jeg træffer mine beslutninger, samt en udforskning i grænsefladerne mellem mig selv som person og mig selv som leder.
Som medarbejder styrkes den personlige bæredygtighed både gennem viden om mental sundhed og trivsel samt gennem konkrete redskaber, der fremmer balance og opmærksomhed. Det betyder for eksempel, at den enkelte og teamet oplever at have redskaber til efter en periode med stort pres at kunne genskabe balancen gennem særlig opmærksomhed på restitution.

Det personlige lederskab og bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse tager udgangspunkt i det personlige lederskab, hvor lederen er fortrolig med egne styrker og udfordringer, så man f.eks. kan møde en bekymret medarbejder uden at blande egen utålmodighed og frustration ind i relationen.
”Ledere med høj selvopmærksomhed og ledelsesidentitet er mere effektive, har en styrket evne til beslutningstagen og har styrkede relations-og kommunikationskompetencer” (1)

Bevidste ledere formår at bruge deres potentiale som hele mennesker, og herved nærer de også, at medarbejdere ser sig selv som hele mennesker og hermed udfolder alle deres kompetencer, når de løser opgaver i organisationen.
Lederen formår at bære visionen i retning af det fælles formål og samtidig understøtte engagement gennem nærvær i mødet med medarbejdere, kollegaer og interessenter. ”Ledelse handler ikke om at lære mennesker at bygge skibe, men i langt højere grad at nære deres længsel efter at sejle”.

Note:
(1) “Mindful Leader Development: How Leaders Experience the Effects of Mindfulness Training on Leaders Capabilities”. Silke Rupprecht, Pia Falke, Niko Kohls m.fl. Frontiers in Psychology, 15.5.19. Original research

Lad os sammen styrke ledelse i bæredygtige organisationer

Jeg bidrager gerne med et oplæg til inspiration i ledelsesgruppen, et team eller den samlede organisation og kan efter behov indgå i en efterfølgende proces. Mulighederne for oplæg og forløb er mange og kan for eksempel være:

TEMA: Det personlige lederskab som grundlag for bæredygtig ledelse

Det personlige lederskab udvikles i takt med vores evne til både at lytte indad og udad.
Gennem viden om de mekanismer i vores hjerne og nervesystem, der regulerer balancen mellem ro og aktivitet, og ved konkret at træne redskaber, som styrker viljestyret opmærksomhed og koncentration, styrker vi evnen til at være leder i vores eget liv.
Vi styrker vores evne til at kunne lytte indad – at kunne prioritere og træffe beslutninger. Og vi styrker vores evne til at lytte udad – vores kompetencer til at kommunikere og indgå i relationer og dermed udfolde de potentialer, som både medarbejdere og den samlede organisation besidder.
I det personlige lederskab udforskes grænsefladerne mellem mig selv som person og som leder – hvad er min egen frustration, og hvad er medarbejderens og organisations behov? Ved at udfolde organisationens ledelsespotentiale skabes både grundlag for bæredygtige medarbejdere og en bæredygtig organisation, der bidrager som en del af samfundet.

TEMA: Sæt fokus på værdien af den sociale bundlinje og styrk trivsel og effektivitet

Formålet med bæredygtig ledelse er at understøtte og udvikle både en økonomisk, social og miljømæssig bundlinje. Den sociale bundlinje har fokus på medarbejdernes værdi – at medarbejdere gennem deres arbejde manifesterer organisations grundlæggende formål og udfolder dens potentiale. Og den sociale bundlinje afspejler virksomhedens sammenhæng med det omgivende samfund.
Hvilke redskaber styrker bæredygtig ledelse i en retning, hvor medarbejdere kan opleve sammenhæng mellem det, de oplever er det vigtigste i deres liv og virksomhedens grundlæggende formål?

”Ledelse handler ikke om at lære mennesker at bygge skibe, men i langt højere grad at nære deres længsel efter at sejle”.

Hvilke drømme og visioner driver de ledere, som har valgt at bidrage ind i virksomheden med den særlige rolle som leder? eks
– karriere, position – kunne udfolde sit potentiale
– økonomi – kunne realisere materielle drømme
– bidrage ind i et større formål – teknologisk, sundhedsfagligt eller miljømæssigt
Hvordan kan ledergruppen udfolde det samlede ledelsespotentiale, så det bidrager til at styrke virksomhedens sociale bundlinje? eks
– understøtte teams og selvledelse
– styrke mangfoldighed gennem praktikordninger, flexjob mv.
– bidrage ind i lokale frivillige projekter

TEMA: Bæredygtig ledelse i sundheds-og socialfaglige organisationer og foreninger

Når vi som ledere, medarbejdere eller i frivillige foreninger arbejder med mennesker, som er udsatte, syge eller sårbare, så stiller det særlige krav til, hvordan vi tager vare på os selv som individer og organisation.
FN´s 17 Verdensmål danner rammen for en bæredygtig fremtid lokalt og globalt under overskriften ”Leave no one behind”. Det hviler på en grundtænkning om, at vi alle er en del af den samlede helhed – globalt og lokalt – som leder, medarbejdere og udsatte borgere, og at trivsel og mental sundhed er nødvendigt for os alle.
Bliv inspireret i arbejdet med at styrke jeres organisation i en bæredygtig retning, hvor der både er fokus på kvalitet og trivsel.
Få redskaber til at udfolde det potentiale som hver enkelt medarbejder eller frivillige besidder, og hermed udfolde organisationens potentiale i en bæredygtig retning.

Kontakt mig for at høre mere om mulighederne
for min hjælp til bæredygtig ledelse